niemiecki
polski
Czerwieńsk

Honorowi Obywatele Gminy i Miasta Czerwieńsk

 

Rok 1995

    Tatiana Girdwojn 

Tytuł nadany w 1995 roku. Urodzona 15 sierpnia 1912 roku, zmarła w 2005 roku. Wieloletnia mieszkanka wsi Płoty (1945-1980). Działaczka kulturalno-oświatowa na terenie byłego powiatu zielonogórskiego w latach 1950-1970. Wieloletnia radna różnych szczebli, organizatorka przedszkola w Płotach. Założycielka bibliotek wiejskich na terenie gminy i byłego powiatu. Propagatorka oświaty pozaszkolnej na terenie wsi- co wyrażało się organizacją licznych odczytów, prelekcji, szkoleń organizowanych przy bibliotekach wiejskich. Założycielka „Klubu Seniora” we wsi Płoty. Działalność Pani Tatiany Girdwojn przypadła na trudne lata powojenne, gdzie aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym organizowała kulturę POLSKĄ na ziemiach zachodnich, a w szczególności na terenie naszej gminy.

 

    Stefan Poniatowski 

Tytuł nadany w 1995 roku. Urodzony 18 grudnia 1912 w Germakówce, woj. Tarnopolskie (obecnie Ukraina) w rodzinie chłopskiej, zmarł w 1998 roku. Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. W Lasach Świdowskich pod Lwowem dostał się do niewoli niemieckiej. Do Polski powrócił 9 maja 1945 roku. Od tego dnia rozpoczął się okres pionierskiej działalności Ziemi Lubuskiej. Organizował spółdzielczość handlową w Gorzowie Wielkopolskim, Bogdańcu i Zielonej Górze. W 1955 roku osiadł na stałe w Czerwieńsku. Organizował handel w Przylepie, Płotach i Czerwieńsku. Działał w związku pszczelarzy, hodowców drobnego inwentarza, w zarządzie ogródków działkowych. Należał do organizacji kombatanckiej ZBOWID oraz PCK. Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymał liczne wyróżnienia, medale i odznaczenia. W 1994 roku został honorowym członkiem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dzięki swojej energicznej postawie, aktywnej pracy dla innych zyskał uznanie i szacunek ludzi.   

    Leon Jarosz 

Tytuł nadany w 1995 roku. Urodzony 8 kwietnia 1914 roku w Witten (Niemcy), zmarł w 2004 roku. Mieszkaniec wsi Wysokie od 1962 roku. Piastował funkcję sołtysa w latach 1972-1990, radny gminny przez dwie kadencje (1984-1992). Posiadał wiele odznaczeń państwowych i regionalnych, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1982), Medal 40-lecia PRL (1984), Odznaka „Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego” (1978). Był to człowiek cieszący się pełnym szacunkiem wśród mieszkańców wsi i okolic.

 

    Czesław Zawada 

Tytuł nadany w 1995 roku. Urodzony 6 kwietnia 1916 roku w Jaroszewicach, zmarł w 2004 roku. W 1945 roku osiedlił się we wsi Sudoł. W pierwszych latach pobytu udzielał się społecznie jako Przewodnik Ochrony Roślin. Zajmował się kontraktacją zbóż i zwierząt. Funkcję sołtysa pełnił w latach 1964-1977. W pracy sołtysa wykazał się dużą aktywnością. Starał się załatwiać sprawy wsi i pomagał w rozwiązywaniu problemów jej mieszkańcom. W 1939 roku odznaczony został za udział w wojnie obronnej.

 

    Kazimierz Urbaniak 

Tytuł nadany w 1995 roku. Urodzony 15 lutego 1922 roku w Pieszchnie, zmarł w 2012 roku. Po osiedleniu się w Leśniowie Małym prowadził gospodarstwo rolne, jak również w szerokim zakresie pracował i udzielał się społecznie. Od 1961 roku do stycznia 1995 roku był sołtysem w Leśniowie Małym. Za pracę społeczną odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (20.07.1977), Medalem 40-lecia PRL, odznaką honorową „Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego”, dyplomem za ofiarną i pełną poświęcenia pracę w akcji żniwno-omłotowej (1978) oraz dyplomem uznania za społeczną pracę sołtysa (1978).

 

    Marian Dybowski 

Tytuł nadany w 1995 roku. Urodzony 4 października 1917 roku w Zajeznej, zmarł w 2000 roku. Weteran kampanii wrześniowej i przymusowy robotnik w Niemczech. W Nietkowicach mieszkał od 1946 roku. Przez wiele lat radny i Przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady w Nietkowicach. Aktywny działacz ludowy i spółdzielczy, inicjator wielu czynów, między innymi budowy szkoły w Nietkowicach. Działał w Radzie Sołeckiej i Radzie Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Był człowiekiem prawym, cieszącym się powszechnym uznaniem, zawsze gotowym służyć radą i pomocą współobywatelom.

 

Rok 1996

    Jan Bednarczyk 

Tytuł nadany w 1996 roku. Urodzony 7 lipca 1920 roku na Lubelszczyźnie w rodzinie chłopskiej. Zmarł w 2008 roku. Po wybuchu II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej, w której walczył z okupantem do 1944 roku. Po wyzwoleniu wschodnich granic Polski został aresztowany przez UB i uwięziony na Zamku w Lublinie, gdzie przebywał do 1945 roku. Po wyjściu z więzienia był represjonowany, co zmusiło go do wyjazdu na Zachód kraju, gdzie osiedlił się i założył rodzinę. Pracę podjął na kilkuhektarowym gospodarstwie, które powiększał z roku na rok. Jako młody człowiek z dużym bagażem doświadczeń życiowych brał udział w zakładaniu pierwszego Kółka Rolniczego w Gminie w m. Laski. Wprowadzał z miejscowymi rolnikami nowoczesną technologię upraw i hodowlę oraz usprzętowienie. Ze swoimi osiągnięciami brał udział w wielu wystawach rolniczych. Pełnił funkcję radnego Gminy i radnego Powiatu. Był dwukrotnie gospodarzem gminnych dożynek. Efekty pracy społecznej, którą podejmował przy budowie przystanku PKP oraz nowej szkoły, są widoczne do dziś. Był jednym z pierwszych założycieli OSP w Laskach, która organizowała wiele imprez masowych. Zgromadzone w ten sposób środki były przekazywane na potrzeby wsi. Pomocą i radą służył przy remoncie kościoła w Czerwieńsku oraz Nietkowie.

 

    Stanisław Błaszak 

Tytuł nadany w 1996 roku. Urodzony 30 maja 1915 roku w Sędzinie powiat Aleksandrów Kujawski. Zmarł w 1997 roku. Pierwszy osadnik w Leśniowie Wielkim. Po obozie jenieckim w 1945 roku przyjechał do Leśniowa Wielkiego, gdzie zamieszkał na stałe. Pomagał przy zasiedleniu pierwszych osadników, współpracował z PUR-em w Zielonej Górze. Pilnował mienia państwowego przed wojskowymi i rabusiami. Służył swoją pomocą sąsiadom. Od 1946 do 1956 roku był sołtysem w Leśniowie Wielkim. W swojej społecznej działalności wykazał się wielką aktywnością.

 

    Henryk Figiel 

 

Urodził się 9 sierpnia 1925 roku w Grodzisku Wielkopolskim. W 1945 roku przeprowadził się do Zielonej Góry, a od 1960 roku zamieszkał na stałe w Nietkowie. W 1972 roku został wybrany Sołtysem Nietkowa i pełnił tę funkcję przez kilka kadencji. Jako Sołtys reprezentował mieszkańców w licznych spotkaniach na forum gminy. Przez dwie kadencje był również radnym Gminy Czerwieńsk. W latach 70-tych XX wieku był sekretarzem w Kółku Rolniczym w Nietkowie. Aktywnie działał w Ochotniczej Straży Pożarnej - był jednym z inicjatorów budowy remizy dla strażaków. Był również Przewodniczącym Rady Kościelnej. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu został odnowiony i wyremontowany dach oraz wnętrze kościoła w Nietkowie. Przyczynił się również do budowy cmentarza komunalnego i kaplicy przy kościele. Henryk Figiel był organizatorem wielu czynów społecznych, dotyczących między innymi naprawy dróg gminnych i dojazdowych do pól, budowy chodnków, zagospodarowaniu parku. Konsekwentnie dążył też do przebudowy ujęcia wody dla mieszkańców Nietkowa. Znany był jako człowiek uczynny i prawy.

 

    Henryk Gągała 

Tytuł nadany w 1996 roku. Urodzony 28 listopada 1924 roku w Ułży. Zmarł w 1996 roku. Osadnik wojskowy, żołnierz II Armii Wojska Polskiego, uczestnik ruchu oporu. Odznaczony za waleczność. Po demobilizacji organizator życia społecznego i gospodarczego w Nietkowicach. Zasłużony działacz ruchu ludowego i spółdzielczego. Wielokrotny radny i Przewodniczący byłej Gromadzkiej Rady Narodowej w Nietkowicach. Wzorowy gospodarz i ojciec rodziny. Cieszył się powszechnym szacunkiem.

 

    Wincenty Graczyk 

Tytuł nadany w 1996 roku. Urodzony 12 grudnia 1920 roku w Bożatkach, zmarł w 2008 roku. Przedwojenny emigrant zarobkowy we Francji. Uczestniczył tam w walkach wojsk polskich na Zachodzie. Odznaczony za waleczność. Powrócił do kraju i osiadł na Ziemiach Odzyskanych. Długoletni sołtys i kilkakrotny radny. Cieszył się wielkim autorytetem wśród współmieszkańców, brał aktywny udział w życiu wsi.

    Tadeusz Kopczyński 

Tytuł nadany w 1996 roku. Urodzony 19 października 1934 roku w Buku, woj. poznańskie, zmarł w 2009 roku. Mieszkaniec Czerwieńska od 1953 roku, nauczyciel historii. W latach 1969-1984 dyrektor Szkoły Podstawowej i Zbiorczej Szkoły Gminnej w Czerwieńsku. Od chwili zamieszkania w Czerwieńsku zaangażowany i aktywny działacz społeczny i polityczny. Był czynnym zawodnikiem i aktywnym działaczem Klubu Sportowego „Piast” oraz Zarządu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego. Zapalony i doświadczony działacz harcerski, organizator drużyn i ruchu harcerskiego na terenie Czerwieńska i powiatu zielonogórskiego. Uzyskał patent harcmistrza. W latach 1958-1983 pełnił funkcję radnego Gminnej Rady Narodowej oraz radnego w Powiatowej Radzie Narodowej w Zielonej Górze. Jako nauczyciel, dyrektor szkoły, doświadczony pedagog, dobry organizator był konsekwentny w pracy zawodowej i wielostronnej działalności społecznej. Potrafił wywołać i wykorzystać ofiarność rodziców i szerszego społeczeństwa na rzecz rozwiązywania potrzeb oświaty. Posiadał poważanie wśród nauczycieli i autorytet środowisk gminnych. Ceniony przez młodzież. W uznaniu swej pracy zawodowej i społecznej wielokrotnie nagradzany, wyróżniany i odznaczany, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40-lecia PRL, Odznaką Honorową Za Zasługi W Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZHP, Złotą Odznaką ZNP. Jako historyk z wielką pieczołowitością dokumentował życie lokalnej społeczności. Pozostawił po sobie liczne opracowania. Autor m.in.: Dziejów Klubu Sportowego „Piast” Czerwieńsk 1947-2007, Monografii ruchu społecznego miejscowych działkowców, a przede wszystkim twórca i kustosz Izby Dziejów Miasta i Gminy Czerwieńsk.

 

     Wacław Nowak 

Tytuł nadany w 1996 roku. Urodzony 22 września 1992 roku w Ksawerowie woj. Chełm, zmarł w 2005 roku. Stały mieszkaniec Płot, były żołnierz Armii Krajowej. Współzałożyciel Kółka Rolniczego w Płotach (lata 60-te). Współorganizator budowy Szkoły Podstawowej w czynie społecznym w latach 1964-1966 i 1985. Główny inicjator budowy wodociągu wiejskiego w latach 1975-1977. Wieloletni Przewodniczący Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Czerwieńsku. Szanowany i ceniony przez mieszkańców wsi za aktywny udział w ich życiu za doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów życia społeczności wiejskiej. Wieloletni radny Rady Narodowej w Czerwieńsku.

 

Rok 1997

Zenon Wieczorek

Tytuł nadany w 1997 roku. Urodzony 14 października 1924 roku. Zmarł w 2014 roku. Mieszkaniec Czerwieńska od 24 lutego 1952 roku. Znany jako uczciwy, szanowany obywatel interesujacy się problemami miasta i gminy. Uczestnik ruchu oporu w okresie okupacji na terenie Lubelszczyzny. Działacz społeczny, członek Rady Nadzorczej GS „Sch” w latach 70-tych, radny od 1978 do 1982 roku. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Miasta i Gminy Czerwieńsk. Swoimi przeżyciami i doświadczeniami chętnie dzielił się z młodymi pokoleniami, a zwłaszcza z młodzieżą szkolną. Od 1976 roku członek organizacji kombatanckich, członek Związku Emerytów i Rencistów. Wyróżniany i odznaczany odznaczeniami państwowymi i honorowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

    Ewa Łączyńska 

Tytuł nadany w 1997 roku. Urodzona w 1937 roku, zmarła w 2008 roku. Na terenie Gminy, w Leśniowie Wielkim zamieszkała od 1961 roku. W latach 1962/1963 działała jako przewodnicząca Ligi Kobiet. Dzięki tej działalności organizowane były kursy kroju, szycia, gotowania i pieczenia. Angażowała się w pracę OSP, gdzie przez pewien czas pełniła funkcję prezesa. Bardzo zaangażowana w budowę budynku szkoły w Leśniowie Wielkim w latach 1963-1965. Pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Sołeckiej, a następnie przez dwie kadencje była sołtysem w Leśniowie Wielkim. Dzięki tej działalności powstała remiza strażacka i zbudowany został Dom Kultury. W latach 1980-1986 była ławnikiem Sądu. Największa aktywność społeczna przypadła na lata 1962-1990, co porwało do działalności lokalne społeczeństwo.   

 

    Włodzimierz Sobański 

Tytuł nadany w 1997 roku. Urodzony w 1934 roku, zmarły w 2000 roku. W pierwszych latach obecności w gminie mieszkał w Sudole, a później w Leśniowie Wielkim. W latach 1963-1965 pomagał w budowie pawilonu szkolnego. Wykazał się dużym zaangażowaniem w pracy komitetu Rodzicielskiego. Pomagał dzieciom i mieszkańcom, pozyskując środki pieniężne na pomoce naukowe. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu powstała remiza strażacka i wybudowany został Dom Kultury. W okresie pracy przez dwie kadencje w Radzie Sołeckiej czynnie uczestniczył w przygotowaniu terenu pod nowy cmentarz wraz z ogrodzeniem. Dzięki zabiegom Pana Sobańskiego pozyskany został materiał budowlany na dach nowej szkoły, który wieś otrzymała nieodpłatnie. Był bardzo szlachetny, życzliwy dla ludzi, lubiany i szanowany w pracy i swoim środowisku.  

 

Zdzisław Kociemba

Tytuł nadany w 1997 roku. Urodzony 3 kwietnia 1932 roku. Całe swoje życie zawodowe i osobiste poświęcił na terenie naszej gminy. Pracował jako nauczyciel w Sycowicach, Płotach, jako kierownik Szkoły w Będowie, jako Dyrektor w Nietkowicach, Z-ca Dyrektora w Czerwieńsku i Z-ca Gminnego Dyrektora w Czerwieńsku. Swoją osobowością i pracą wywarł wielki wpływ na wiele roczników wychowanków, był animatorem różnych akcji społecznych na rzecz środowiska. Cechowała go wielka obowiązkowość i odpowiedzialność w pracy, osiągał bardzo dobre wyniki dydaktyczne i wychowawcze. Jego praca i działalność społeczna uhonorowana została licznymi odznaczeniami resortowymi i państwowymi, z których największe to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski- 1982, Medal Komisji Edukacji Narodowej-1981. Pełnił funkcję radnego Powiatowej Rady Narodowej w Zielonej Górze i Gminnej w Czerwieńsku. Działał w ruchu spółdzielczym i działkowców. Swoja postawą i zaangażowaniem zdobył sobie zasłużoną opinię wzorowego współobywatela i działacza, oddanego i zaangażowanego tak w pracę zawodową, jak i aktywność społeczną.

 

     Józef Feduszyński 

Urodził się 6 lutego 1932 roku w miejscowości Rublin (ZSRR), gdzie wraz z matką mieszkał do 1945 roku. Po wojnie przyjechał z rodziną na ziemie zachodnie i zamieszkał w Nietkowie. Tutaj ukończył Szkołę Podstawową, a następnie szkołę zawodową w Zielonej Górze w specjalności metalowo-elektrycznej. Po odbyciu służby wojskowej w 1955 roku rozpoczął pracę w Spółdzielni Pralniczo-Chemicznej. W tym zakładzie pracował ponad 30 lat, aż do przejścia na emeryturę. Od najmłodszych lat udzielał się społecznie na rzecz Nietkowa, a także całej naszej gminy. W 1946 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej i przez ponad 50 lat był jej członkiem. Z chwilą założenia LKS ODRA Nietków aktywnie wspierał drużynę piłkarką - najpierw jako zawodnik, a następnie działacz. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa, poświęcając cały wolny czas na prowadzenie klubu sportowego. W latach 70-tych XX wieku pod jego kierownictwem prężnie działał Wiejski Dom Kultury w Nietkowie. Zespoły muzyczne z Nietkowa zajmowały często czołowe miejsca na przeglądach wojewódzkich. Potrafił jednoczyć wysiłki mieszkańców i wspierać inicjatywy społeczne. Józef Feduszyński był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku, a także radnym Powiatowej Rady Narodowej w Zielonej Górze. Wielkie zasługi miał też dla rozwoju życia społecznego Nietkowa. Brał czynny udział w organizowaniu różnorakich imprez masowych dla mieszkańców - np. dożynki, zabawy taneczne, bale sylwestrowe, itp. Brał udział w turnieju "Liga Wsi". Aktywnie działał w Radzie Parafialnej, między innymi zbierał środki na remont dachu kościoła. Cieszył się wielkim szacunkiem mieszkańców.

 

Rok 1998

Tadeusz Boczkowski

Urodził się w czasie wojny, w 1940 roku. Gdy miał dwa miesiące został wywieziony z całą rodziną do Kazachstanu. Tam przebywał 6 lat. Z uwagi na to, że matka miała przy sobie polskie dokunmenty, udało im się po zakończeniu wojny wrócić do Polski. W 1946 roku przyjechali do Nietkowa. W Nietkowie ukończył szkołę podstawową, a następnie zdobył zawód elektryka w Nowej Soli. Po zakończeniu edukacji podjął pracę w PKS Zielona Góra na stanowisku eletryka samochodowego. W 1980 roku otworzył własny Zakład Samochodowy w Nietkowie. Już jako młody chłopak udzielał się społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej, w LKS ODRA Nietków oraz Wiejskim Domu Kultury. Był bardzo zaangażowany w budowę remizy strażackiej - pomagał na każdym kroku. Był też wieloletnim Prezesm OSP Nietków (pełnił tę funkcję przez dwie kadencje). Udzielał się społecznie i pomagał każdemu, kto zwrócił się do niego z prośbą o pomoc. Brał czynny udział w budowie cmentarza komunalnego w Nietkowie, a w czasie powodzi (w lipcu 1997 roku) był osobą wyróżniającą się w ratowaniu dobytku mieszkańców i pilnowaniu ich mienia. Był bardzo lubiany i ceniony przez mieszkańców Nietkowa, a jego postawa i dokonania budzą do dziś ogólny szacunek i uznanie.

     Seweryn Brodalka 

Tytuł nadany w 1998 roku. Urodzony w 1921 roku, zmarł w 2008 roku, od 15 kwietnia 1948 roku mieszkał w Dobrzęcinie jako rolnik. Od 1953 na stałe związał się z Czerwieńskiem. Był działaczem ruchu spółdzielczego „SCH”. Działał w Komitetach Sklepowych na terenie Czerwieńska, a od 1976 w Radzie Nadzorczej GS „SCH”. Kombatant- żołnierz AK w okresie okupacji, brał czynny udział w wielu akcjach zbrojnych na terenie województwa kieleckiego. Był członkiem ZBOWIDu od 14.02.1972, a od 1991 został członkiem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy AK. Odznaczony m.in.: Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz innymi odznakami honorowymi za działalność społeczną. W swoim życiu kierował się rzetelnością, odpowiedzialnością oraz poczuciem sprawiedliwości, co było bardzo cenione przez społeczeństwo Czerwieńska.

   Jan Jarowicz 

Tytuł nadany w 1998 roku. Urodzony w 1923 roku na terenach kresów wschodnich II RP, zmarł w 2006 roku. W czasie działań wojennych brał udział na froncie jako sanitariusz, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych na Polu Chwały. W 1947 roku przyjechał na Ziemie Odzyskane jako osadnik wojskowy i zamieszkał we wsi Laski. Po ukończeniu szkoły w systemie wieczorowym podjął naukę w Zasadniczej Szkole Melioracyjnej w Iłowie k/Żagania, a następnie w Technikum Rolniczym w Nowym Miasteczku. Przepracował 36 lat na stanowiskach związanych z melioracją. Wraz z żoną wychował czworo dzieci. Jego pasja to rolnictwo. Na swoich gruntach założył sad i urządził las. Był członkiem Zarządu Gminnej Spółki Wodnej oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnych w Kółkach Rolniczych i Radzie Sołeckiej. Był członkiem OSP i Koła Kombatantów w Czerwieńsku. Oprócz odznaczenia wojennego odznaczony Krzyżem Kawalerskim za działalność społeczną oraz Złotą Odznaką za udział w walce z powodzią. Jego postawa cieszyła się ogólnym szacunkiem i poważaniem społeczeństwa wsi Laski i całej gminy.

 

Marian Siemaszko

Tytuł nadany w 1998 roku. Urodzony 18 grudnia 1927 roku. Jeden z pierwszych osadników na terenie Czerwieńska, który w wyniku demobilizacji dołączył do rodziny w listopadzie 1945 roku. Wcześniej jako „Syn Pułku” przebył szlak bojowy z Wileńszczyzny do Berlina. Walczył o wyzwolenie Warszawy, przełamanie Wału Pomorskiego, o zdobywanie Kołobrzegu, przy bezpośrednim Szturmie Berlina. Pracę zawodową na kolei rozpoczął w listopadzie 1945 roku. W tym samym zakładzie przepracował 50 lat- od pracownika maszynisty, przez maszynistę parowozów parowych do maszynisty lokomotyw spalinowych. Jako kolejarz wniósł duży wkład pracy w normalizację funkcjonowania przewozów kolejowych. Lubiany i szanowany wśród braci kolejarskiej, wzór zdyscyplinowania i odpowiedzialności. Wychował wielu młodych pracowników PKP. W swej działalności na rzecz społeczności miasta miał swój udział w uruchomieniu szkoły w Czerwieńsku i innych obiektów użyteczności publicznej. W latach 90-tych pomagał w organizowaniu przez NSZZ „Solidarność” zimowisk i kolonii letnich dla dzieci na terenie Gminy i Miasta Czerwieńsk. Za zasługi wojenne i wzorową pracę został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojennymi i resortowymi, m.in.: Krzyżem Kawalerskim, Medalem „Zasłużony na Polu Chwały”,  Medalem „Za Warszawę”, Medalem „Za Odrę, Nysę i Bałtyk”, „Medalem 40-lecia Polski”, odznakami „Przodującego Kolejarza” oraz odznaką „Za zasługi dla transportu. Posiada liczne dyplomy i uznania, w tym za długoletnią ofiarną działalność na rzecz rozwoju miasta i gminy.

 

Rok 1999

Krystyna Szymczak 

Tytuł nadany w 1999 roku. Urodzona w 1935 roku, zmarła w 2009 roku. Należała do pierwszych osadników naszego miasta. W 1947 roku jako młoda dziewczyna przyjechała wraz z rodziną do Czerwieńska. Była pionierem i współtwórczynią tworzenia administracji państwowej na Ziemiach Zachodnich. Od 1948 roku pracowała w Zarządzie Gminy, a następnie w Gminnej Radzie Narodowej jako referent, w latach 1953-1972 na stanowisku sekretarza Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Przez 20 lat była główna księgową w administracji oświaty w naszej gminie, pracowała w Zbiorczej Szkole Gminnej oraz w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Oświaty. Jako długoletni pracownik administracji państwowej w dużym stopniu przyczyniła się do rozbudowy i zagospodarowania Czerwieńska. Była aktywnym działaczem środowiska. W latach młodości była czynnym zawodnikiem klubu sportowego LZS Czerwieńsk, trenując piłkę siatkową. Za swoją długoletnią działalność oraz wzorową postawę otrzymała: Brązowy Krzyż Zasługi, odznakę honorową „ Zasłużony pracownik Rady Narodowej”, odznakę honorową „Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego”.

 

Michalina Tomczak

Tytuł nadany w 1999 roku. Urodzona 28 września 1925 roku. Mieszkanka Czerwieńska od 1946 roku. W 1960 roku rozpoczęła pracę zawodową na stanowisku referenta Osiedlowej Radzie Narodowej w Czerwieńsku. W 1961 awansowała na stanowisko kierownika ADM w Czerwieńsku, na którym to stanowisku przepracowała do 1974 roku. W związku z likwidacją ADM w Czerwieńsku, przeniesiona została do ADM nr 6 w Zielonej Górze na stanowisko kierownika, na którym przepracowała do roku 1985, tj. do odejścia na emeryturę. Całą swą 25-letnią karierę zawodową związała z Administracją Budynków Mieszkalnych, dbałość o wygląd estetyczny ulic, budynków mieszkalnych to dowód gospodarności i dużego zaangażowania. To właśnie w tym okresie Czerwieńsk nagrodzony był w konkursach „Mistrza Gospodarności” i otrzymał nazwę „Miasta nasturcji i róż”. Szanowana i doceniona za swą fachowość i pracowitość przez zwierzchników, wyróżniona była wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowymi, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim OOP. Oprócz pracy zawodowej chętnie udzielała się społecznie w Lidze Kobiet i jako Opiekun Społeczny, a także jako członek samorządu mieszkańców.

Józef Dudkowiak

Tytuł nadany w 1999 roku. Urodzony w dniu 03.03.1935 roku w Benicach. Do Czerwieńska przyjechał na stałe z rodzicami w styczniu 1949 roku, przebywając wcześniej okresowo już od lipca 1946 roku wraz z ojcem, który odbudowywał mosty na Odrze w Nietkowicach i Pomorsku. Jako młody człowiek aktywny sportowiec „Piasta” Czerwieńsk- reprezentował konkurencje lekkoatletyczne. W 1957 współzałożyciel Ogniska Towarzystwa Kultury Fizycznej w Czerwieńsku i jego długoletni prezes. W latach 1961-1963 członek Rady Gminnej w Czerwieńsku, a od 1964 aż do 1990 roku nieprzerwanie radny początkowo Gminy Czerwieńsk, a po nadaniu Czerwieńskowi praw miejskich radny miasta i gminy Czerwieńsk, gdzie był przez dwie kadencje jej przewodniczącym. Działając przez 29 lat w Radzie znacząco wpływał na bieg wydarzeń gospodarczych i kulturalnych naszej gminy.w 1978 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jako przewodniczący rady otrzymał podziękowanie od Ministra Transportu za wspieranie działań na rzecz budowy kompleksu lokomotywowni w Czerwieńsku. Ozdnaczony ponadto wieloma innymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, brązową i srebrną odznaką za zwalczanie przestępczości gospodarczej, złotą odznaką „Za zasługi dla finansów RP”, Honorową Odznaką „ Za zasługi dla rozwoju województwa zielonogórskiego” i „Za zasługi w rozwoju województwa gorzowskiego”.

 

     Wincenty Sarnowski 

Tytuł nadany w 1999 roku. Urodzony w 1932 roku, zmarł w 2003 roku. Mieszkaniec Czerwieńska od 1951 roku, w tym tez roku rozpoczął pracę w miejscowym GS jako księgowy, kolejno awansując objął stanowisko głównego księgowego. Na stanowisku tym pracował do roku 1982, tj. do czasu odejścia na emeryturę. Na równi z pracą zawodową traktował pracę społeczną, był radnym kliku kadencji, tj. od roku 1962 do 1988- jako świetny fachowiec z dziedziny budżetu i finansów przez okres 23 lat był przewodniczącym Komisji Rady Budżetu oraz członkiem prezydium Rady. Swoja fachową wiedzą oraz trafnymi decyzjami ekonomicznymi niewątpliwie przyczynił się do takich osiągnięć jak zdobycie przez Czerwieńsk I nagrody w konkursie „Mistrz Gospodarności”. Obok pracy w Radzie znajdował czas na inne dziedziny pracy społecznej, w których pełnił odpowiedzialne funkcje jako Prezes OSP w latach 1960-1990, Księgowy LZS „Piast”, Przewodniczący K.R. Ogrodów Działkowych, członek Kolegium Orzekającego, Ławnik Sądu Rejonowego oraz Skarbnik Społecznego Komitetu remontu Domu Kultury. Obywatelska postawa Pana Sarnowskiego zasługuje na szacunek i uznanie.

 

Rok 2000

 

     Mieczysław Skórzewski 

Tytuł nadany w 2000 roku pośmiertnie. Urodzony w 1924 roku, zmarł w 1978 roku. Był wielkim działaczem społecznym oddanym bezgranicznie miastu i jego mieszkańcom od pierwszych dni aż do śmierci. Na każdym piastowanym stanowisku cechowała go staranność, dokładność, inicjatywa i wyjątkowa odpowiedzialność. Piastował najważniejsze funkcje w administracji państwowej szczebla podstawowego w Czerwieńsku, w latach 1955-1973 był przewodniczącym kolejno: gromadzkiej RN, osiedlowej RN, miejskiej RN. W latach 1974-1978, tj. do śmierci, był pracownikiem w gospodarce komunalnej. W pamięci mieszkańców i dziejach miasta zapisał się jako wyjątkowo dobry gospodarz- sumienny i przykładny pracownik i obywatel. Czerwieńsk-wieś (miasto utraciło prawa miejskie w 1945 roku) dzięki między innymi gigantycznej pracy na rzecz rozwoju miejscowości i staraniu o przywrócenie praw miejskich- prowadzonej przez Pana Mieczysława Skórzewskiego wspieranej przez środowisko, władze powiatowe i wojewódzkie- odzyskał prawa miejskie, które przywrócono 01.01.1969 roku. To jego działalność sprawiła, że kiedy żył, był wszędzie, kosztem zdrowia, rodziny i troski o własny status. To w okresie jego działalności zapoczątkowano w Czerwieńsku wielkie inwestycje mieszkaniowe, oświatowe i komunalne. Miasto w sposób dynamiczny zmieniło swoje oblicze. Niektórzy nazywali go „ojcem naszej miejskiej społeczności”.

 

Alina Karpowicz

Tytuł nadany w 2000 roku. Urodzona 17 listopada 1943 roku. Pani Alina Karpowicz przybyła na ziemie zachodnie w grudniu 1945 roku z Wielki Swerecz (obecnie Białoruś) do miejscowości Brody nad Odrą. Pracę zawodową rozpoczęła 01.04.1962 roku w Radzie narodowej Osiedla Czerwieńsk jako Referent Ogólny. W 1968 roku objęła funkcję Sekretarza Urzędu, którą piastowała do 15.02.1983 roku. Następnie przeszła do parcy w Gminnym Związku Kółek Rolniczych. Powróciła do pracy w Urzędzie 01.04.1988 roku jako kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a następnie jako Sekretarz Gminy. Od 01 stycznia 1999 roku na emeryturze. Posiada ozdznaczenia: „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”, „Zasłużony Pracownik Państwowy”, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi. Pracowała społecznie jako Przewodnicząca ZMW w Brodach, w Lidze Kobiet. Brała czynny udział w czynach społecznych na rzecz miasta i gminy. Wiele osiągnięć w pracy społecznej dla dobra miasta i gminy Pani Alina Karpowicz zdobyła podczas trwania akcji powodziowej, która miała miejsce w lipcu 1997 roku. Jej osobisty wkład pracy i nieograniczony czas przyczynił się do udzielenia wsparcia większości powodzianom.

 

Kazimierz Gębicki

Tytuł nadany w 2000 roku. Urodzony 1 lutego 1939 roku. Pan Kazimierz Gębicki całe swoje życie zawodowe, czyli 42 lata, przepracował na kolei, gdzie pełniąc różne funkcje, nierozerwalnie swoje losy związał z Czerwieńskiem. Tutaj przez prawie 30 lat kierował stacją PKP jako jej naczelnik. W czasie pracy zawodowej aktywnie udzielał się dla gminy i miasta. Aktywnie uczestniczył w budowie przedszkola w Czerwieńsku przy ulicy Granicznej i w budowie stadionu miejskiego. W latach 1977-1981 ławnik sądu rejonowego w Zielonej Górze. Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w latach 1984-1988. Przez cztery kadencje odrodzonego samorządu był radnym Rady Gminy i Miasta, a następnie radnym Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Okres wielkiej powodzi 1997 roku to ogromny osobisty wysiłek Pana Gębickiego w walce z tym żywiołem, za co został wyróżniony dyplomem honorowym „Gratia Major” przez Wojewodę Zielonogórskiego oraz złotą odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Odznaczany wieloma odznaczeniami i medalami: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”, odznaką „Zasłużony Działacz LOK”, medalem „Za zasługi dla transportu”.

Jadwiga Łyczkowska

Tytuł nadany w 2000 roku. Urodzona 7 marca 1943 roku. Pani Łyczkowska przyjechała wraz z rodziną z byłych terenów ZSRR i osiedliła się w Zielonej Górze. Po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego rozpoczęła w 1962 roku pracę w Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim, gdzie od 1977 roku objęła obowiązki dyrektora. W czasie zawodowej aktywności zajmowała też inne funkcje, m.in. była kuratorem sądowym dla nieletnich. Za swoją pracę otrzymała Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi dla Rozwoju Województwa Zielonogórskiego. W 1988 roku została radna gminy Czerwieńsk. W tym czasie bardzo angażowała się w rozbudowę Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, budowę wodociągu do Sudołu, Leśniowa Wielkiego i Leśniowa Małego. W kadencji rady 1991-1994 była członkiem zarządu gminy. Mandat radnej piastowała, z kilkumiesięczną przerwą, do roku 2014. W tej pracy wykazała się wielkim zaangażowaniem, troską i oddaniem dla rozwiązywania problemów społeczeństwa gminy Czerwieńsk.

 

Rok 2001

 

Stanisław Antczak

Tytuł nadany w 2001 roku. Urodzony 13.07.1947 roku w Leśniowie Wielkim. Przez całe swoje życie związany jest z Gmina Czerwieńsk, a przede wszystkim z Lesniowem Wielkim, gdzie ukończył szkołę podstawową. Po ukończeniu szkoły zawodowej, a następnie technikum podjął pracę w GS „Samopomoc Chłopska” na stanowisku kierownika baru „Turysta”, gdzie przepracował 17 lat. W międzyczasie podnosił swoje kwalifikacje i poszerzał wykształcenie. W 1985 roku został powołany na Prezesa ds. Handlowych GS „Sch” w Czerwieńsku, a w  1993 roku zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej tej instytucji- jej Prezesem. Powyższą fukncje pełni do dnia dzisiejszego. Aktywnie wspomaga finansowo i materialnie środowisko szkolne i sportowe. To dzięki jego działalności i postawie Gminna Spółdzielnia działa do chwili obecnej. Za swoja działalność został wyróżniowny odznaczeniami: Zasłużony Pracownik Handlu, Za zasługi w rozwoju Województwa Zielonogórskiego i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

    Witold Bieżański

Tytuł nadany w 2001 roku. Urodzony 26.08.1945 w Pniewie, zmarł w 2001 roku. Ukończył w 1970 roku Politechnikę Szczecińską Wydział Elektroniczny i uzyskał stopień mgr inż. elektryka. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze- jako konstruktor był inicjatorem wielu projektów racjonalizatorskich. W latach 1980-84 zatrudniony był jako główny konstruktor w Zakładzie Budowy Urządzeń Techologicznych „UNITRA”. W 1985-90- Główny Instruktor w Zakładzie Serwisu Technicznego „INTERATOMINSTRUMENT”. W 1983 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki został nagrodzony nagrodą techniczną NOT oraz Brązowym Krzyżem Zasługi 1986 roku. W latach 1990-1998 pełnił funkcję Burmistrza gminy i miasta Czerwieńsk. Był prekursorem wprowadzania w życie ustawy samorządowej. Był inicjatorem wielu projektów inwestycyjnych, które przyczyniały się do podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy, zaliczyć do nich można m.in. zwodociągowanie 8 miejscowości takich jak: Sudoł, Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Laski, Nietków, Nietkowice, Będów, Bródki. Została wybudowana oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem kanalizacyjnym. Następnie przystąpiono do wykonania kanalizacji na Osiedlu Łężyckim w Czerwieńsku. Zainicjował poprzez przebudowę ulicy Zielonogórskiej- wielkomiejskość Czerwieńska. Zmodernizował kilka ulic i zagospodarował tereny zielone, m.in. park, kort tenisowy. Dbał o wygląd estetyczny obiektów komunalnych, modernizując Dom Kultury, Ośrodki Zdrowia, budynki mieszkalne, obiekty sakralne. W tym czasie był pomysłodawcą zmiany funkcji pomieszczeń i wyglądy zewnętrznego Ratusza oraz terenu wokół. Zrealizował rozbudowę Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim. Był pomysłodawcą zmodernizowania oświetlenia gminy. Będąc gospodarzem gminy troszczył się o jej wygląd, poprawę wizerunku Czerwieńska w regionie, dbał o podniesienie poziomu życia społecznego wszystkich mieszkańców. Dał się poznać jako dobry organizator, szanował ludzi i cieszył się dobrą opinią mieszkańców i władz województwa.

 

Aniela Kobiela

Tytuł nadany w 2001 roku. Urodzona 14.04.1947 roku w Marcinowicach. W latach 1968-1998 pracowała jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku. Przez 30 lat swojej pracy była autorem największych sukcesów sportowych szkoły, bardzo aktywnym działaczem sportowym. Była wieloletnim opiekunem SKS „Iskra”, wiceprezesem ds. kobiet LKS „Piast” i wiceprezesem TKKF „Iuwenia” w Czerwieńsku. Szkoliła młodzież w piłce nożnej, piłce siatkowej i Unihocka oraz biegach przełajowych. Była również organizatorem Mistrzostw Polski w szachach w 1991 roku w Czerwieńsku i wielu finałów wojewódzkich w ramach Zielonogórskiej Spartakiady Młodzieży. Posiada szereg odnaczeń i wyróżnień: Złoty Krzyz Zasługi, brązową odznakę „Zasłużony działacz kultury fizycznej”, pamiątkowy medal 35-lecia SZS za wieloletnia działalność i wybitne zasługi dla sportu szkolnego, odznakę honorową „Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego”, medal za zasługi dla sportu szkolnego z okazji XXX-lecia SZS, złotą odznakę honorową TKKF za organizowanie letniego wypoczynku „Sportowe wakacje”, medal pamiątkowy 25-lecia SZS za wybitne zasługi w realizacji zadań Sztafety Olimijskiej „Moskwa 80”, nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia.

 

Andrzej Trawiński

Tytuł nadany w 2001 roku. Urodzony 15.05.1952 w Zielonej Górze. Rodowity mieszkaniec Czerwieńska, należy do grona wybitnych działaczy społecznych i sportowych (1975-2001) miasta i gminy Czerwieńsk. Zawodowo związany z PKP- pełniąc odpowiedzialne kierownicze funkcje związane z łącznością i radiokomunikacją. Pasją jego życia jest działalność społeczna, w tym szczególnie związana ze sportem. Wieloletni prezes klubu „Piast” Czerwieńsk. Duże zasługi na niwie sportowej powodują, że zostaje powołany do grona działaczy szczebla wojewódzkiego OZPN. W latach 1984-1990 radny gminy Czerwieńsk. W 1998 roku został radnym Powiatu Zielonogórskiego. Zawsze wśród ludzi, którym słuzy. Cieszy się wielkim szacunkiem społeczeństwa.

 

Rok 2002

    Ks. Ludwik Mucha 

Tytuł nadany pośmiertnie w 2002 roku. Urodzony w 2002 roku, zmarł w 1962 roku. Z Czerwieńskim związany przez fakt pracy jako proboszcz od 28.12.1952 do 28.06.1957 roku. Zanim objał parafię Św. Wojciecha w Czerwieńsku studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie filozofię, a następnie w 1928 roku wyjechał do Francji jako nauczyciel na emigracji. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 maja 1932 roku we Francji jako członek Zgromadzenia Filipinów. Po powrocie do Polski pracował w Gostyniu i Słudziannie k/Opoczna. W roku 1939 po rozbiciu Armii Polskiej wstępuje do konspiracji jako pierwszy kapelan podziemia i pierwszej w Polsce partyzantki głośnego majora Hubala. Wojnę spędzil w lesie, w konspiracji. Zakończył ją w randze podpułkownika. Odznaczony był Krzyżem Virtuti Militari i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. We wspomnieniach o nim z Czerwieńska czytamy,że był przystępnym, otwartym na innych, gotowym nieść pomoc potrzebującym. W ludziach budził zaufanie. Zapewne taka postaw wpłynęła na fakt nadania jednej z ulic Czerwieńska jego imienia. Swoją posługę kapłańską dopełnił w parafii Konradowo. Jego skromność można odnaleźć w testamencie. Pisał: „Po śmierci mam być pochowany w prostej zbitej przez wiejskiego stolarza z nieheblowanych desek trumnie i pochowany jeśli nie pod drzwiami głównymi kościoła, to z lewej, ale tuż obok drzwi. Żadnych pomników ani marmurowych grobów. Tak jak wszyscy”.

 

Werner Ross

Tytuł nadany w 2002 roku. W sposób szczególny zapisał się historii nawiązywania i rozwijania współpracy partnerskiej między gminami Czerwieńsk i Drebkau w Niemczech. Po ukończeniu studiów większą część swojego zawodowego życia pracował w strukturach samorządowych w landach niemieckich Nadrenia Westfalia, a następnie Brandenburgia. Od roku 1993 pracował w Urzędzie gminy Drebkau, pełniąc różne obowiązki, aod 2002 roku został burmistrzem. To z jego inicjatywy w 1997 roku po wielkiej powodzi w Polsce gmina Drebkau wystąpiła do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr o nawiązanie współpracy z polską gminą poszkodowaną w wyniku powodzi. Od samego początku spotkania partnerskie przepojone były wielką życzliwością oraz wolą wzajemnego poznania i zrozumienia. W codziennej pracy Werner Ross propaguje wśród swoich mieszkańców ideę wzajemnego zrozumienia oraz współpracę z Polską. Punktem kulminacyjnym było podpisanie w dniu 23.09.2000 roku umowy o współpracy partnerskiej naszych gmin.

 

Rok 2003

Zbyszko Piwoński

Tytuł nadany w 2003 roku. Wieloletni Kurator Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze. W czasie pełnienia tej funkcji całkowicie poświęcił się problemowi rozwoju oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, w tym od początku powstania gmin. Czerwieńsk zawdzięcza mu dużą pomoc w rozwoju bazy szkolnej i infrastruktury społeczno-gospodarczej. Przyczynił się do powstania w 1981 roku nowego obiektu przedszkolnego przy ulicy Granicznej. Jako Wicewojewoda, a później Wojewoda Zielonogórski ściśle współpracował z władzami gminy w zakresie rozbudowy węzła kolejowego i modernizacji szkół podstawowych. Efektem tego było wsparcie finansowe rozbudowy Szkoły Podstawowej przy ulicy Granicznej w Czerwieńsku. Jako Senator RP aktywnie uczestniczy w życiu społecznym naszej gminy. Szczególną zasługą Senatora jest pomoc w staraniach władz gminy o budowę i sfinansowanie budowy hali sportowej dla gimnazjum w Czerwieńsku.

Franz Toby

Tytuł nadany w 2003 roku. Zapisał się w historii nawiązywania i rozwijania współpracy partnerskiej Rothenburgów i gminy Czerwieńsk. W codziennej pracy Franz Toby propagował wśród mieszkańców Fuldy ideę wzajemnego zrozumienia oraz przekazywania doświadczeń we współpracy z gminą Czerwieńsk. Dzięki jego zaangażowaniu został przekazany dla OSP w Czerwieńsku sprzęt w postaci samochodów strażckich, pompy Zigler, drabiny i Mini Lukasa do cięcia karoserii. W 2000 roku zaproponował studentom z naszej gminy miesięczny pobyt w mieście Fulda w celu dokształcania języka niemiekiego. Organizował zbiórkę pieniędzy na zakup leku dla dziecka chorego na hemofilię. Dzięki takiemu człowiekowi możliwe jest przełamywanie barier i wzajemnych uprzedzeń, zwłaszcza w obliczu wspólnej Europy.

Bronisław Olechnowicz

Urodził się na Wschodzie w 1941 roku. Po wojnie wraz z rodziną przyjechał na "Ziemie Odzyskane". Ukończył Technikum Łączności w Gorzowie Wlkp. i rozpoczął pracę w Urzędzie Pocztowym w Krośnie Odrzańskim. Od najmłodszych lat udzielał się społecznie w sporcie - był działaczem w klubie sportowym "Tęcza" Krosno. W 1969 roku przeprawdza się do Nietkowa. Kontynuuje tutaj swoją działalność społeczną w LKS ODRA Nietków - pełni w klubie wiele różnych funkcji, aż do 9.12.2001 roku. Był członkiem Społecznej Rady Kultury przy Wiejskim Domu Kultury (od 1970r. do 1986r.). Przez dwie kadencje był członkiem Rady Sołeckiej (wybrany również na kadencję 2011-2015) oraz przez wiele lat Rady Kościelnej. Pomagał przy zbiórce pieniędzy na remont kościoła i kaplicy pogrzebowej. W 1997 roku, po powodzi, brał aktywny udział przy remoncie płyty boiska i całego obiektu sportowego. Pomagał też przy organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych w Nietkowie. Za swoją pracę społeczną otrzymał następujące wyróżnienia: złotą odznakę Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych; medal 40-lecia PRL; "Złotą Odznakę Honorową" za wieloletnią działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej; srebrną odznakę Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Bronisław Olechnowicz przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Brał czynny udział w podejmowaniu ważnych decyzji dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszej gminy. Zaangażowany w usuwanie skutków powodzi w 1997 roku. Działał na rzecz mieszkańców poprzez zdobywanie darów dla powodzian z instytucji pomocowych, a następnie ich podział wśród potrzebujących.

 

Rok 2005

Wojciech Marek

Tytuł nadany w 2005 roku. Urodzony 31 grudnia 1931 roku. Pan Wojciech Marek należy do grupy pionierów- założycieli Pracowniczych Ogródków Działkowych w Czerwieńsku (24.09.1964), gdzie działał aktywnie od początku ich istnienia. Długoletni Prezes POD, zaraża swoja aktywnością i poświęceniem dla organizacji wszystkich jej członków. Pod jego kierownictwem POD powiększyły swój areał z 3,06 ha do ponad 10 ha. Przez ten czas ogród wzbogacił się o ważne inwestycje, m.in. wykonano ogrodzenie, doprowadzono wodę do wszystkich działek, urządzono plac zabaw dla dzieci, wybudowano budynek administracyjno-magazynowy, doprowadzono elektryczność do działek. POD pod kierownictwem Pana Marka zajmują czołowe miejsca w rankingu ogrodów działkowych w województwie. Ciężką próbę POD przeszły w czasie powodzi w 1997 roku, lecz i potym czasie determinacja ich Prezesa spowodowała, że stały się jeszcze piękniejsze. Za swoją pracę Pan Wojciech Marek wyróżniony został odznaką „Za zasługi dla Polskiego Zarządu Działkowców”, a Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców i redakcja miesięcznika „Działkowiec” nadały mu miano prezesa stulecia.

 Zofia Wróblewska 

Urodzona 20 stycznia 1911 roku w Lwówku. Do 1939 roku mieszkała w Czarnkowie, w województwie poznańskim. Po wojnie, wraz z mężem Stanisławem, zamieszkała w Nietkowie. Już od 3 września 1945 roku rozpoczęła pracę w szkole podstawowej w Nietkowie. Pani Zofia, wraz z mężem, aktywnie krzewiła oświatę wśród mieszkańców wsi w tych niełatwych, powojennych czasach. Zaczynała od nauki dzieci śpiewania hymnu narodowego oraz patriotycznych wierszyków. Uczyła języka polskiego. Samodzielnie opracowała podręcznik dla uczniów klasy pierwszej. Stwarzała bardzo pozytywny klimat nauki, pokonując bariery językowe, trudności związane z brakiem podręczników, lukami w wiedzy. Prowadziła kursy dokształcające dla dorosłych. Założyła też kółko teatralne dla uczniów oraz koło PCK w Nietkowie. Zawsze aktywna w działaniach na rzecz szkoły, mieszkańców i uczniów. Organizowała wiele różnych przedstawień i występów dla mieszkańców z okazji różnych uroczystości. Została zapamiętana przez swoich wychowanków jako osoba niezwykle serdeczna, życzliwa i bardzo wymagająca. Zawsze elegancka, zadbana i uśmiechnięta. Bardzo dbała o kulturę języka polskiego. Otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień - między innymi: odznakę 1000-lecia za działalność społeczną; medal 10-lecia Polski Ludowej; Odznakę Honorową "Za zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego"; oraz najważniejsze - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dobrze zasłużyła się w dziejach Nietkowa i całej Gminy Czerwieńsk. Mieszkańcy darzyli ją zaufaniem.

 

 Stanisław Wróblewski 

Urodził się 23.08.1911 roku w Parczewie, w województwie lubelskim. W 1932 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Leśnej Podlaskiej, a w 1935 roku otrzymał nominację na nauczyciela w szkole wiejskiej w Lipówce. Jako podchorąży brał udział w walkach od Wielunia po Modlin. Więziony w obozie XI-B pod Hamburgiem. Po uwolnieniu, wraz z żoną Zofią, przyjechał do Poznania, skąd został skierowany do Zielonej Góry. W 1945 roku osiedlił się w Nietkowie. Życiowym dziełem Pana Stanisława (i jego małżonki) było założenie Szkoły Podstawowej w Nietkowie oraz bibiloteki szkolej. Początkowo zajęcia odbywały się w budynku, w którym mieści się aktualnie Wiejski Dom Kultury. 15 września 1945r. rok szkolny rozpoczęło 37 uczniów, a kończyło go już 68. Zasługą Pana Stanisława jest też zmiana siedziby szkoły i umiejscowienie jej od 1959 roku w budynku będącego ówcześnie w rękach PGR-u. Po wykonaniu niezbędnych modernizacji wysiłkiem mieszkańców Nietkowa i Lasek obiekt ten służy uczniom po dziś dzień. Aktywność Stanisława Wróblewskiego nie ograniczała się jedynie do działań związanych ze szkołą. To dzięki niemu powołano do życia w Nietkowie Klub Rolnika, w którym pod jego patronatem działały zespoły: muzyczny, teatralny, recytatorski, wokalny i sekcje sportowe. Wraz z żoną organizował akademie, występy, zawody sportowe przedstawienia teatralne i dyskusje nad książkami. Po przejściu na emeryturę został wybrany na radnego gminy. W 1976 roku został wpisany do Księgi Pamiątkowej "Zasłużeni dla Oświaty i Wychowania". Zawsze uśmiechnięty i serdeczny Kierownik Szkoły zjednywał sobie mieszkańców Nietkowa swoją pracowitością. Cieszył się nieposzlakowaną opinią wśród społeczności lokalnej. Miał dar godzenia zwaśnionych, chętnie służył wszystkim pomocą i radą. Zaskarbił sobie wielki szacunek mieszkańców.

 

Leokadia Warszawska 

Tytuł nadany w 2005 roku. Urodzona 1921 roku, zmarła w 2014 roku. Pani Leokadia Warszawska należała do pionierów wsi Laski i naszej gminy. Od początku brała czynny udział w komitetach społecznych powoływanych w Laskach do budowy infrastruktury służącej mieszkańcom. Czynnie działała w Kole Gospodyń Wiejskich, którego była przewodniczącą. W 1996 roku organizowała w nowej szkole kursy ukończenia szkoły podstawowej dla dorosłych oraz wiele kursów doskonalących dla mieszkańców Lasek. Dzięki niej powstał zespół ludowy, który wtedy święcił wiele sukcesów. W latach 1965-1969 była radną Powiatowej Rady Narodowej w Zielonej Górze. Za wieloletnią aktywną pracę na rzecz rozwoju wsi i rolnictwawielokrotnie była nagradzana i wyróżniana, m.in.: dyplomami uznania przez Organizacje Rolnicze Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie w latach 1966, 1976, 1985, 1986; dyplomem uznania od Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie w 1977 roku.

 

Rok 2007

 

Kazimierz Raczyński 

Tytuł nadany pośmiertnie w 2007 roku. Urodzony 07.11.1915 roku w miejscowości Żółkiew (Ukraina), zmarł 28.12.1979 roku. Pan Kazimierz Raczyński był mieszkańcem Czerwieńska od 1945 roku, kiedy został przesiedlony z „byłych ziem wschodnich”. Już od początku swojej bytności w naszej gminie czynnie uczestniczył w zaopatrywaniu ludności miasta i okolic w artykuły żywnościowe i przemysłowe, tworząc podwaliny GSSCh w Czerwieńsku. Organizował sieć sklepów GS w Nietkowie, Płotach, Nietkowicach, Brodach, Łężycy, Przylepie i Leśniowie Wielkim. Bardzo aktywnie działał w czasie powodzi w 1997 roku, niosąc powodzianom szeroko zakrojona pomoc. Był organizatorem czynnego wypoczynku i wielu imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy. Wspólnie działał na rzecz budowy wodociągu i kanalizacji, rozbudowy sieci sklepów (w tym pierwszego „Samu”), budowy nowej resturacji, budowy nowej piekarni i budowy nowej szkoły podstawowej. Za swoją postawę i działalność był wyróżniany i nagradzany, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Za zasługi w rozwoju Województwa Zielonogórskiego, złotą odznaką Zasłużony Handlowiec, złotą odznaką Zasłużony Spółdzielca.

 

Jadwiga Weiss 

Tytuł nadany pośmiertnie w 2007 roku. Urodzona w 1920 roku w Samborze nad Dniestrem, zmarła 4 maja 1993 roku w Czerwieńsku. Od 1945 roku rozpoczęła pracę w Radzie Wojewódzkiej LZS w Zielonej Górze, na stanowisku trenera siatkówki dziewcząt. Jeszcze tego samego roku wyjechała do Poznania, gdzie została przyjęta do klubu sportowego Lecha Poznań. Jako sportowiec była wszechstronnie uzdolniona, jednak najlepsze wyniki uzyskiwała w lekkiej atletyce. Wkrótce została powołana do Kadry Narodowej, w której reprezentowała polskie barwy aż do 1953 roku, 65 razy występując w barwach narodowych. Zawodowo związana była z PKP. Jej praca została uhonorowana licznymi medalami i odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem 30-Lecia PRL, medalem 40-Lecia PRL, ozdnaką honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, medalem „Za szczególne osiągnięcia w rozwoju sportu i turystyki na Ziemi Lubuskiej”, odznaką Zasłużony Działacz LZS, złotą Honorową Odznaką Związku Młodzieży Wiejskiej, złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Piłki Siatkowej, medalem 50-Lecia Piłki Siatkowej w Polsce.

 

Rok 2009

Virginio Fidanza

Tytuł nadany w 2009 roku. Urodzony 4 kwietnia 1946 roku Pan Virginio Fidanza zaadaptował i przekształcił w prężnie funkcjonującą firmę teren w Czerwieńsku przy ulicy Kwiatowej, podnosząc tym m.in. rangę gminy Czerwieńsk. Jako właściciel firmy Arcobaleno, działającej w gminie Czerwieńsk od 15 lat, w dużym stopniu przyczynił się do zmniejszenia bezrobocia w Czerwieńsku, jak również w wioskach ościennych i zaodrzańskich. Od wielu lat systematycznie wspiera klub sportowy „PIAST”, udzielił również wsparcia finansowego przybudowie hali sportowej „LUBUSZANKA”. Pan Virginio Fidanza współorganizował wigilię dla osób samotnych w Czerwieńsku. Jako osoba wierząca i człowiek o dużym sercu ufundował witraże oraz oryginalną marmurową posadzkę znajdującą się w Kościele pod wezwaniem Św. Wojciecha w Czerwieńsku. Pan Fidanza aktywnie wspiera działania podejmowane przez lokalne władze, a także indywidualnie osoby potrzebujące- udzielając im pomocy finansowej, jak również rzeczowej. Dzięki swoim działaniom, tworząc miejsca pracy i wspierając gospodarczy potencjał gminy, buduje trwałe podstawy przyjaźni i współpracy Polski i Włoch w ramach Zjednoczonej Europy.

Zbigniew Lis

Tytuł nadany w 2009 roku. Urodzony w 1938 roku. Jako dziecko w 1939 roku został ewakuowany z rodziną transportem kolejowym za Tarnopol. W latach 1939-1945 przebywał w dwóch obozach- początkowo w Łodzi, a następnie w Kolesice za Pragą Czeską. Po II Wojnie Światowej w 1945 roku rozpoczął naukę w szkole śedrniej we Wrocławiu, którą ukończył w 1956 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową w PKP, gdzie pracował na różnych odpowiedzialnych stanowiskach aż do emerytury. W latach 1958-1960 odbył służbę wojskową jako marynarz. W 1963 roku zawarł związek małżeński. Ojciec dwóch córek. W codziennym życiułączył pracę zawodową z działalnością społeczną. Aktywny działacz Kolejowego Klubu Sportowego „SEMAFOR” Wrocław, w którym współorganizował wiele imprez kulturalno-sportowych i turniejów międzynarodowych. Ponadto w latach 1967-1968 współorganizował obozy harcerskie, na których pełnił funkcję kwatermistrza. Z Czerwieńskiem związany od 1976 roku. Jako człowiek aktywny, czynnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności. W latach 1980-2003 członek Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. XX-lecia, współorganizator imprez o charakterze masowym dla działkowiczów i ich rodzin. Otrzymując mandat zaufania społecznego pełnił funkcję radnego Rady Miasta i Gminy Czerwieńsk od 1989 do 1997 roku. Swoją osobowością, pracowitością i zaangażowaniem wspierał działania Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk, a od 2002 roku jest jego bardzo aktywnym członkiem. Pan Zbigniew Lis to człowiek uczynny, skromny, sumienny, wrażliwy, a przede wszystkim uczciwy. Za swoją pracę zarówno zawodową, jak i społeczną wielokrotnie wyróżniany dyplomami, nagrodami oraz odznaczeniami branżowymi.

 

    Roman Winnicki 

 

Tytuł nadany w 2009 roku pośmiertnie. Urodzony w 1920 roku, zmarł w 1985 roku. Pan Roman Winnicki to jeden z pionierów Czerwieńska, społecznik z krwi i kości. Lata 1942-1945 spędził na robotach przymusowych w Niemczech. Po powrocie osiadł w Czerwieńsku. Współzałożyciel Koła LZS, później przekształcił je w klub sportowy „PIAST” Czerwieńsk. Rozwijał klub i wiele sekcji sportowych. Wieloletni prezes i członek zarządu klubu, nigdy nie linitował czasu dla społeczeństwa. Pełnił wiele funkcji w Wojewódzkim i Powiatowym Zrzeszeniu LZS oraz radnego Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku. Za swoją aktywną postawę i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa i sportu odznaczony, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Zielonogórskiego”, Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej oraz wieloma odznaczeniami Zrzeszenia LZS.

 

Ks. Henryk Nowik

Tytuł nadany w 2009 roku. Urodzony 23.12.1933 roku w Dębowej Karczmie w woj. wołyńskim. W latach 1974-1992 był mieszkańcem Czerwieńska i jednocześnie proboszczem parafii Św. Wojciecha w Czerwieńsku. Po ukończeniu studiów i przebyciu swojej początkowej drogi kapłańskiej 2 maja 1974 roku został mianowany proboszczem parafii w Czerwieńsku. Z woli biskupa Pluty przystąpił w latach 1980-1981  do ruchu społecznego „Solidarność” i został kapelanem regionu. Z powodu swoich przekonań był inwigilowany przez aparat bezpieczeństwa. Był inicjatorem wielu działań na terenie gminy i całego ówczesnego województwa zielonogórskiego. Był założycielem Uniwersytetu Związków Zawodowych w Zielonej Górze, pomysłodawcą powstania Sztandaru Zielonogórskiiego Regionu NSZZ „Solidarność”, utworzył Międzyparafialny Zespół Charytatywny w Czerwieńsku. Był inicjatorem budowy w parku w Nietkowie Krzyża Niepodległości. Przypadły mu w udziale dwie budowy sakralne na ternie parafii: kaplice w Łężycy i Płotach. Brał czynny udział w ruchu „Solidarność” na terenie naszego województwa, był rozjemcą w wielu sporach społecznościowo-związkowych. Zawsze z powodzeniem pomagał rozstrzygać wszelkie spory. W okresie od 1981 do 1989 roku prowadzono wobec niego szeroko zakrojoną działalność kompromitującą. Szykanowany i odizolowany od środowisk lokalnych i kościelnych pozostaje w pamięci wielu mieszkańców jako osoba ciepła, serdeczna i oddana sprawom związków zawodowych i służbie ludziom.

 

Rok 2011

Lechosław Lisiecki

Tytuł nadany w 2011 roku. Urodzony 2 maja 1944 roku w Czaparach. Z Czerwieńskiem związany od 1956 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku. Uzyskał gruntowne wykształcenie pedagogiczne. Efektem jego pracy na niwie oświaty są przyznane dwukrotnie w latach 1977 i 1997 Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania oraz wielokrotnie nagrody Kuratora Oświaty w Zielonej Górze. Autor 17 publikacji i Radny Gminy w latach 1984-1988 oraz przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku w kadencjach 1990-1994 i 1994-1998, radny powiatu zielonogórskiego w latach 1998-2002. Pełnił funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej GS „Sch” w Czerwieńsku oraz przewodniczącego Komisji ds. kultury i młodzieży przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczej w Zielonej Górze w latach 1979-1990. W latach 1990-2000 pełnił funkcję prezesa oddziału ZNP w naszej gminie. Jego bogaty dorobek zawodowy, społeczny, publicystyczny oraz aktywne zaangażowanie w działalność samorządową owocowały wieloma odznaczeniami: Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, Złotą Odznaką ZNP, odznaką Zasłużony Działacz LOK.

 

Rok 2012

    Aleksander Motykiewicz 

Tytuł nadany w 2012 roku pośmiertnie. Urodzony 18 marca 1945 roku w Mullheim, zmarł 5 maja 2012 roku. Do Polski przywieziony przez przybranych rodziców. W życiorysie tego człowieka oprócz pracy zawodowej bardzo istotną rolę odegrała działalność samorządowa. Był radnym Rady Miejskiej w latach 2002-2012. Całym sercem żył problemami wsi Płoty. Był prezesem kółka rolniczego, naczelnikiem OSP, aktywnym działaczem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 2002 roku pełnił funkcję sołtysa wsi Płoty, nieprzerwanie aż do śmierci. Przez te lata Płoty zyskały kanalizację sanitarną, sieć gazową, utwardzono wiele dróg. Rozwijał współpracę Polsko-Niemiecką. W 2007 roku w plebiscycie Gazety Lubuskiej wybrany na „Naszego Sołtysa 2007 roku”. Umiejętność prowadzenia rozmów, słuchania innych, własna mądrość życiowa, ogromna życzliwość dla ludzi powodowały, że zawszezyskiwał sobie duże zaufanie i uznanie wśród ludzi.

 

Rok 2014

Erika Schirmer

Erika Schirmer urodziła się w Nietkowie w 1926 roku. U nas też uczęszczała do szkoły podstawowej, która mieściła się wtedy w dzisiejszym Domu Kultury. Po II wojnie światowej opuściła swoją rodzinną wioskę i nowy dom znalazła w Nordhausen (Niemcy). W 1948 roku zdała egzamin na nauczyciela wychowania przedszkolnego, a w 1956 roku uzyskała uprawnienia nauczyciela. Od 1972 roku została specjalistką pedagogiki rehabilitacyjnej. Pracowała jako przedszkolanka i pedagog z młodzieżą i dziećmi upośledzonymi umysłowo i ruchowo. Jest autorką podręcznika dla osób niepełnosprawnych. 
Od 50-ciu lat pisze i komponuje piosenki dla dzieci. To jej autorstwa jest piosenka "Mały, biały gołąb pokoju" - zainspirowana pracami Picasso. W Niemczech ta piosenka była śpiewana przez generacje przedszkoli i chórów szkolnych, uzyskując statut pieśni znanej na całym świecie. Jej przepiękne wycinanki są ozdobą 12-stu książek. Jest perfekcjonistką o niezrównanym talencie. Prace Pani Eriki Schirmer były wystawiane na ponad 100 wernisażach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Autorka była też wielokrotnie wyróżniana na najwyższych szczeblach.
Pani Erika zawsze podkreśla miejsce swojego urodzenia, od wielu lat aktywnie działa na rzecz przyjaźni, współpracy oraz dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Niemcami i Polakami. W zgodnej i jednomyślnej decyzji Kapituły Tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk" w pełni zasłużyła na nadanie jej tego zaszczytnego tytułu. Uroczystości odbyły się 2 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy w Czerwieńsku oraz w Nietkowie, gdzie Pani Erika Schirmer odsłoniła tablicę upamiętniającą to wydarzenie, a następnie uczestniczyła osobiście w specjalnie dla niej przygotowanych w szkole zajęciach. 

Pani Erika jest też honorowym obywatelem swojej miejscowości w Niemczech.


ks. Ignacy Zoń  

Tytuł nadany w 2014 roku pośmiertnie. Urodzony 20 lipca 1915 roku w Starej Wsi k. Limanowej, zmarł 2 maja 1967 w Szczecinie. Pierwszy proboszcz parafii Św. Wojciecha w Czerwieńsku w latach 1945-953. Gorliwy duszpasterz, prawy Polak, harcerz i nauczyciel. Kapelan III Zgrupowania AK, ps. „Góral”- Żołnierz wyklęty, uwięziony i torturowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W 1953 roku skazany na 5 lat więzienia. Zmarł w Szczecinie. Pochowany w Limanowej. Dla wielu mieszkańców naszej gminy obecność księdza Zonia wówczas gwarancją powolnej normalizacji i swiostym początkiem budowania polskości na dopiero co zasiedlonych ziemiach. Pamięć o księdzu Zoniu wciąż jest żywa wśród mieszkańców naszej gminy. Wspominają go jako bardzo zaangażowanego i gorliwego w pełnieniu swojej posługi kapłana, a przy tym dobrego i otwartego na innych człowieka.

 


Rok 2015

Wiesaw Kwaśniewski 

Tytuł nadany w 2015 roku pośmiertnie. Wiesław Kwaśniewski był mieszkańcem Czerwieńska od września 1982 roku. Wyróżnił się wśród lokalnej społeczności głównie za sprawą aktywnej działalności społecznej, charytatywnej i samorządowej. Przez V i VI kadencję był radnym Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Mieszkańcy gminy poznali go jednak, gdy został wybranym Burmistrzem Czerwieńska w latach 1998-2002. to od tej chwili na szeroką skalę mógł udzielać się dla nich. Zawsze blisko ludzi i dla ludzi. Kosztem życia prywatnego rozwiązywał problemy każdego, kto tylko zwrócił się o pomoc. Wszystkie sprawy były zawsze załatwione z korzyścią dla petenta. To dzięki swojemu podejściu i dewizie: „Nie ma rzeczy niemożliwych...” uzyskał największe uznanie społeczeństwa i w kolejnych latach zdobył kredyt zaufania, zostając radnym. Przez te wszystkie lata pracy  w Radzie Miejskiej był bardzo aktywny. Pracował w latach 2006-2014 w Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów, której przewodniczył nieprzerwanie przez dwie kadencje. Pan Wiesław przez lata prowadził szeroką działalność społeczną w wielu wymiarach. Był inicjatorem i organizatorem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Jego pomysłem było zainicjowanie i organizowanie turnieju w piłce siatkowej „O Puchar Przewodniczącego SM w Czerwieńsku”. W 2009 roku był komandorem 3-tygodniowego workcampu dla studentów i młodzieży z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski- grantu Fundacji Batorego współdziałającej z dwoma fundacjami niemieckim w ramach programu MEMORIA- Europejskie Dziedzictwoi Kulltury. Zabiegał o wyposażenie strażnicy w nowy sprzęt gaśniczy, w tym o zakup samochodów bojowych oraz o budowę parkingu przy ulicy Granicznej. Jego praca znacząco przyczyniła się do otrzymania przez Gminę Czerwieńsk wielu nagród i tytułów. Zawsze był blisko mieszkańców i działał w Samorządzie Mieszkańców od 2003 roku do końca swoich dni. Zawsze dbał o sprawy pamięci narodowej. Był inicjatorem powstania „Stowarzyszenia Przyjaciół 4 ZPplot”, gdzie wchodził w skład zarządu. Jako samorządowiec troszczył się o sprawy całej gminy, zabiegając o wykonanie wielu projektów poza swoim okręgiem. Był osobą skromną, ale bardzo pracowitą, cieszącą się szacunkiem i uznaniem nie tylko w swoim okręgu, lecz w całej gminie Czerwieńsk.  Jego osoba jest najlepszym wzorem społecznika i samorządowca. Jako Burmistrz Czerwieńska był sygnatariuszem podpisania umowy o współpracy między gminami Czerwieńsk i Drebkau. Dzięki tej nieprzerwanej współpracy zacieśniają się stosunki między obywatelami Polski i Niemiec w ramach współpracy transgranicznej. To wszystko, co zrobił dla miejscowej ludności nie byłoby możliwe, gdyby nie splot okoliczności i droga, którą przebył, by stać się „miejscowym”- można powiedzieć, że „los tak chciał”. Urodził się w dalekim Nakle nad Notecią, setki kilometrów stąd. Ukończył Technikum Rolnicze i był na najlepszej drodze, by zostać rolnikiem. Życie napisało inny scenariusz i jak niegdyś pierwsi osadnicy na ziemiach zachodnich, Wiesław osiedlił się w Czerwieńsku. Droga była zawiła, burzliwa i wymagająca życiowych wyborów. Od 1978 roku związał się na zawsze z wojskiem. W 1982 roku ukończył WSOWOPL w Koszalinie i jako prymus tej uczelni mógł dowolnie wybrać miejsce pracy. Wspólnie z żoną zdecydowali się osiąść w Czerwieńsku. Służba zawodowa była dla niego priorytetem. Szybko piął się po szczeblach dowodzenia. Otrzymywał liczne wyróżnienia i medale. W trakcie służby doskonalił swoje umiejętności i wykształcenie. Ukończył Wojskową Akademię Oficerów Przeciwlotniczych Wojsk Lądowych w Kijowie. Po powrocie do kraju nadal pełnił służbę w 4 Pplot w Czerwieńsku, będąc Szefem Szkolenia- zastępcą dowódcy pułku i Szefem Sztabu- zastępcą dowódcy pułku. Niestety względy zdrowotne przerwały karierę wojskową. Oddał się wtedy pracy w samorządzie. Przez działania w ruchu miłośników kolei stał się znany w tym środowisku w całej Polsce, a na pewno był osobistościa ważną dla regionu. Od roku 2011 do chwili śmierci przez trzy lata pilotował akcję sprowadzenia do Czerwieńska zabytkowego parowozu T3, który miał być zaczynem małego muzeum techniki w Czerwieńsku, działającego jako nieformalna filia Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej w Zielonej Górze. Był to autorski pomysł Wiesława. Kolejna ciężka choroba wyrwała go w dniu 23.01.2014 roku z naszych szeregów. Nie dokończył swoich zamierzeń i planów, ale zaszczepił w kolegach i przyjaciołach potrzebę bezinteresownej pracy dla Ojczyzny i Gminy.

 

Rok 2016

Adela Siemaszko

 

  • Lubuski Laur Oświaty
  • Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów
  • http://www.przyjazni-srodowisku.pl/
  • Mistrzowska Gmina
  • http://dziennikustaw.gov.pl/
  • http://monitorpolski.gov.pl/
  • http://www.ewe.pl/
  • http://lubuskie.pl/
Gmina Czerwieńsk
Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk, pow. zielonogórski, woj. lubuskie
tel.: 68 3278 041, fax: 68 3278 091, email: ugim@czerwiensk.pl, http://www.czerwiensk.pl
NIP: 929-00-15-775
Gmina
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x