niemiecki
polski
Czerwieńsk

Azbest

 

UWAGA MIESZKAŃCY 

Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu w 2017 roku! 

 

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku będzie dofinansowywał przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Czerwieńsk dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Fundusz zrefunduje do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 800 zł i sumy całkowitej ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest).

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest to, że dana nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji, którą posiada tut. Urząd. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2017 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku do dnia 20 stycznia 2017 roku (wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel.: 68/3219059 w referacie zajmującym się gospodarką odpadami).

Wnioski można pobrać:

 • ze strony urzędu wersja edytowalna klik
 • u sołtysów; 
 • w referacie zajmującym się gospodarką odpadami.                                                            

 

 

 

ZADANIE pn.: Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk” w 2016 roku ZREALIZWOWANE

            Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że wyniku postępowania tj. zapytania cenowego wybrano wykonawcę usługi polegającej na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest w 2016 roku. 

            Usługa została wykonana w okresie od 29 kwietnia 2016 roku do 20 lipca 2016 roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie. Prace polegały na demontażu płyt azbestowo – cementowych, pakowaniu, załadunku i unieszkodliwieniu ich na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych, na które wykonawca posiadał aktualną umowę.

            W trakcie realizacji usługi firma „GRONEKO” zdemontowała 2137,75 m2 materiałów zawierających azbest, co stanowi 23,515 Mg oraz odebrała 3089,81 m2 odpadów zawierających azbest, co stanowi 33,988 Mg. Łącznie firma usunęła w 2016 roku z terenu Gminy Czerwieńsk 5227,56 m2, co stanowi 57,503 Mg odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt wykonania usługi wyniósł 35 028,98 zł brutto.

Dlaczego AZBEST jest SZKODLIWY??

 

Nazwa azbest dotyczy ogółu minerałów krzemianowych mających postać włókien. Charakterystyczne jego cechy to odporność na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę,ogniotrwałość,niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne.Z tego powodu był powszechnie wykorzystywany do produkcji wielu materiałów m.in. jako materiał izolacyjny, składnik tkanin ogniotrwałych i farb ogniotrwałych, w niepalnych materiałach budowlanych (pokrycia dachowe, rury itp.).

Szkodliwość azbestu wynika z jego włóknistej struktury. Pojedyncze włókna azbestu są wyjątkowo cienkie - niewidoczne gołym okiem. Dodatkowo są zakrzywione. Taka haczykowata budowa sprawia, że po dostaniu się do oskrzeli czy płuc wczepiają się w tkankę. Nie są wydalane z organizmu i mogą się gromadzić przez wiele lat w tkance płucnej powodując zmiany chorobowe, w tym najgroźniejsze - nowotwory. Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego (choroby zawodowe):

 • pylica azbestowa (azbestoza) – zwłóknienie tkanki płucnej, będące nieuleczalną chorobą zawodową występującą u osób narażonych na długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu azbestowego prowadzącą do niewydolności oddechowej,
 • łagodne zmiany opłucnowe – występują pod postacią zgrubień, blaszek lub blizn będących skutkiem zwłóknienia tkanki płucnej,
 • rak płuca – najczęściej występujący nowotwór złośliwy powodowany przez azbest,
 • rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej – rzadko występujący nowotwór złośliwy spowodowany długotrwałym narażeniem nawet na nie duże stężenia włókien azbestu,
 • przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Włókna azbestowe mogą przenikać do środowiska ze źródeł naturalnych oraz w wyniku zużywania się elementów z nich wykonanych. Mikroskopijna wielkość włókien powoduje, że mogą się one przemieszczać na duże odległości z powietrzem i wodą.

Źródła zanieczyszczenia środowiska azbestem:

 • źródła naturalne: zanieczyszczenia skorupy ziemskiej, zanieczyszczenia złóż (węgla kamiennego, talku, rud miedzi, kamienia budowlanego), wietrzenie skał mineralnych,
 • przetwórstwo azbestu: eksploatacja złóż, produkcja wyrobów z azbestu, odpady produkcyjne,
 • eksploatacja wyrobów zawierających azbest: tarcz ciernych, tarcz hamulcowych, obróbka mechaniczna, prace remontowe i izolacyjne.

Podczas eksploatacji, produkcji wyrobów azbestowych, a także w czasie instalowania ich w miejscu przeznaczenia - azbest szkodzi zawsze wtedy, gdy pojedyncze włókna azbestu zostają uwalniane do atmosfery. Niestety, usuwanie wyrobów azbestowych także jest szkodliwe. Podczas zdejmowania płyt eternitu z dachu czy usuwania starej azbestowej obudowy ogniochronnej unosi się bowiem pył, którego wdychanie jest bardzo szkodliwe. Dlatego usuwaniem azbestu powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, a składowanie zużytych materiałów azbestowych możliwe jest tylko na specjalnie do tego przeznaczonych składowiskach odpadów.

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYBRANO WYKONAWCĘ NA USUWANIE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY CZERWIEŃSK W 2016 ROKU

Burmistrz Czerwieńska informuje, że po przeprowadzeniu rozeznania rynku na wykonanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk wybrano wykonawcę tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.

            Dnia 29 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czerwieńsk, a w/w Wykonawcą na wykonanie usługi w zakresie demontażu płyt azbestowo-cementowych z dachów, ścian budynków na terenie Gminy Czerwieńsk; pakowaniu, załadunku i transporcie zdjętych płyt cementowo-azbestowych i płyt zdjętych z dachów przez właścicieli w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe oraz ich unieszkodliwieniu na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 20 lipca 2016 roku.

 


 

 

AZBEST, ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

dofinansowania do demontażu pokryć dachowych z eternitu

 

ILOŚĆ USUNIĘTEGO AZBESTU NA TERENIE GMINIY CZERWIEŃSK W LATACH 2012 – 2016

 

 

 

Rok realizacji zadania

 

 

Ilość azbestu z demontażem

 

 

 

Ilość azbestu

bez demontażu

 

 

 

 

Łączna ilość

usuniętego azbestu

 

[m2]

 

 

Łączna ilość

usuniętego

azbestu

 

[Mg]

 

 

Koszt wykonania usługi

brutto

 

 

Firma wykonująca usługę

 

m2

 

Mg

 

m2

 

 

 

Mg

 

 

 

2012 rok

 

 

5.528,22

 

64,781

 

211,38

 

2,748

 

5.739,60

 

67,529

 

62.501,46

Zakład Usług Komunalnych „GRONEKO”

Mikorzyn 19

 

2013 rok

 

 

6.749,11

 

74,238

 

7.796,64

 

85,763

 

14.545,75

 

160,001

 

129.894,74

Zakład Usług Komunalnych

„GRONEKO”

Mikorzyn 19

 

2014 rok

 

 

1539,00

 

18,91

 

763,00

 

9,24

 

2.302,00

 

 

28,15

 

20.954,70

„EKO-MIX” Konstanty Spurek

z Wrocławia

 

2015 rok

 

 

1149,20

 

13,42

 

400,91

 

4,41

 

1.550,11

 

17,83

 

13.797,03

Zakład Usług Komunalnych

„GRONEKO”

Mikorzyn 19

 

2016 rok

 

 

2137,75

 

23,515

 

3089,81

 

33,988

 

5227,56

 

57,503

 

35 028,98

Zakład Usług Komunalnych "GRONEKO" Mikorzyn

 

 

RAZEM:

 

 

17 103,28

 

194,864

 

12 261,74

 

136,149

 

29 365,02

 

331,013

 

262 176,91

 

 

Rok realizacji zadania 

 

 

 

 

Miejscowość 

 

Ilość azbestu z demontażem 

 

 Ilość azbestu

bez demontażu 

 

 

m2 

 

Mg 

 

m2

 

 

 

Mg 

 

 

2016 rok

 

 

Czerwieńsk 

 

 

178,91

 

1,968

 

607,27

 

6,68

 

Dobrzęcin

 

 

218,19

 

2,4

 

-

 

-

 

Leśniów Wielki

 

 

71,82

 

0,79

 

76,36

 

0,84

 

Nietkowice

 

 

 

1439,73

 

15,837

 

191,27

 

2,104

 

Nietków

 

 

91,82

 

1,01

 

-

 

-

 

Płoty 

 

 

74,55

 

0,82

 

1625,82

 

17,884

 

Wysokie

 

 

62,73

 

0,69

 

-

 

 

Wyszyna

 

 

-

 

-

 

589,09

 

6,48

Razem

 

 

 

 

2 137,75

 

23,515

 

3 089,81

 

33,988

 

 

Rok realizacji zadania

 

 

 

 

Miejscowość

 

Ilość azbestu z demontażem

 

 Ilość azbestu

bez demontażu

 

 

m2

 

Mg

 

m2

 

 

 

Mg

 

 

2016 rok

 

 

Czerwieńsk

 

 

 

638,00

 

7,585

 

-

 

-

 

Laski

 

 

170,00

 

1,98

 

-

 

-

 

Czerwieńsk

 

 

341,20

 

3,855

 

-

 

-

 

Nietkowice

 

 

 

-

 

-

 

292,73

 

3,220

 

Bródki

 

 

-

 

-

 

108,18

 

1,190

 

Razem

 

 

 

 

1.149,20

 

13,42

 

400,91

 

4,41

 

2014 rok

 

 

Czerwieńsk

 

 

244,00

 

2,97

 

35,00

 

0,43

 

Nietkowice

 

537,00

 

6,54

 

137,00

 

1,62

 

Laski

 

 

427,00

 

5,33

 

296,00

 

3,61

 

Leśniów Wielki

 

 

150,00

 

1,84

 

-

 

-

 

Bródki

 

 

148,00

 

1,82

 

-

 

-

 

Nietków

 

 

33,00

 

0,41

 

212,00

 

2,57

 

Płoty

 

 

-

 

-

 

83,00

 

1,01

 

Razem

 

 

1.539,00

 

18,91

 

763,00

 

9,24

 

 

2013 rok

 

 

Płoty

 

930,00

 

10,23

 

39,27

 

0,432

 

Laski

 

39,06

 

0,429

 

241,64

 

2,658

 

Czerwieńsk

 

3039,41

 

33,433

 

377,27

 

4,15

 

Nietków

 

48,18

 

0,53

 

97,09

 

1,068

 

Dobrzęcin

 

2184,0

 

24,024

 

7041,37

 

77,455

 

Zagórze

 

140,00

 

1,54

 

-

 

-

 

Wysokie

 

368,46

 

4,052

 

-

 

-

 

Razem

 

 

6749,11

 

74,238

 

7796,64

 

85,763

 

 

2012 rok

 

 

Czerwieńsk

 

2212,60

 

26,728

 

-

 

-

 

Sudoł

 

278,00

 

3,155

 

-

 

-

 

Leśniów Wielki

 

44,62

 

0,58

 

-

 

-

 

Nietków

 

218,00

 

2,69

 

186,38

 

2,423

 

Laski

 

172,00

 

2,24

 

25,00

 

0,325

 

Nietkowice

 

2390,20

 

26,663

 

-

 

-

 

Leśniów Mały

 

212,80

 

2,725

 

-

 

-

 

Razem

 

 

5.528,22

 

64,781

 

211,38

 

2,748

UWAGA MIESZKAŃCY będzie możliwość dofinansowania demontażu pokryć dachowych z eternitu w 2016 roku!!!

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2016 roku będzie dofinansowywał przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu. Podstawą ubiegania się o udzielenie dofinansowania jest złożenie wniosku przez Gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniesie do 100% całkowitego kosztu, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 800 zł i sumy całkowitej ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest).

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest to, że dana nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji, którą posiada tut. Urząd. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2016 roku prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku do 26 stycznia 2016 roku (wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel.: 68/3219059 w Referacie zajmujący się gospodarką odpadami).

Wnioski można pobrać poniżej:

 

Gmina Czerwieńsk uzyskała dofinansowanie zadania pn.: Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających  azbest na terenie Gminy Czerwieńsk” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

25 września 2015 roku w Zielonej Górze została podpisana pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Gminą Czerwieńsk umowa dotacji nr 2015/OZ-po-az/031/D na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk”.

            Gmina Czerwieńsk dokonała wyboru wykonawcy zadania. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie. Usługa została wykonana w okresie od 18 maja 2015 roku do 17 lipca 2015 roku. W trakcie realizacji usługi firma „GRONEKO” zdemontowała 1149,20 m2 materiałów zawierających azbest co stanowi 13,42 Mg oraz odebrała 400,91 m2 odpadów zawierających azbest co stanowi 4,41 Mg. Łącznie firma usunęła w 2015 roku z terenu Gminy Czerwieńsk 1550,11 m2 co stanowi 17,83 Mg odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt wykonania usługi wyniósł 13.797,03 zł brutto.

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pismem z dnia 12 listopada 2015 roku (16 listopada 2015 roku – data wpływu do tut. Urzędu) znak: WEI-EI-S-401-123-6/15 zawiadomił o realizacji płatności środków udzielonej dotacji w wysokości 13.797,02 zł.

 

ZADANIE pn.: Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk” ZREALIZWOWANE

            Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że wyniku postępowania tj. zapytania cenowego wybrano wykonawcę usługi polegającej na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest w 2015 roku. 

            Usługa została wykonana w okresie od 18 maja 2015 roku do 17 lipca 2015 roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie. Prace polegały na demontażu płyt azbestowo – cementowych, pakowaniu, załadunku i unieszkodliwieniu ich na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych, na które wykonawca posiadał aktualną umowę.

            W trakcie realizacji usługi firma „GRONEKO” zdemontowała 1149,20 m2 materiałów zawierających azbest co stanowi 13,42 Mg oraz odebrała 400,91 m2 odpadów zawierających azbest co stanowi 4,41 Mg. Łącznie firma usunęła w 2015 roku z terenu Gminy Czerwieńsk 1550,11 m2 co stanowi 17,83 Mg odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt wykonania usługi wyniósł 13.797,03 zł brutto.

          

Dofinansowania do gminnego programu usuwania azbestu w 2015 r.

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2015 roku będzie dofinansowywał przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu. Podstawą ubiegania się o udzielenie dofinansowania jest złożenie wniosku przez Gminę. Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku złoży taki wniosek do końca stycznia 2015 roku. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniesie do 100% całkowitego kosztu, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 800 zł i sumy całkowitej ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest).

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest to, że dana nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji, którą posiada tut. Urząd. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2015 roku prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku do 27 stycznia 2015 roku (wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel.: 68/3219059 w Referacie zajmujący się gospodarką odpadami). Wnioski można pobrać:

 • ze strony internetowej urzędu - WNIOSEK (kliknij tutaj)
 • od sołtysów
 • w Referacie zajmującym się gospodarką odpadami (Czerwieńsk, Rynek 18).

 

Wybór wykonawcy na usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk w 2014 r.

Burmistrz Czerwieńska informuje, że po przeprowadzeniu rozeznania rynku na wykonanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk wybrano wykonawcę tj.; firmę „EKO-MIX” Konstanty Spurek, ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław. 23 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czerwieńsk a w/w Wykonawcą na wykonanie usługi w zakresie: - demontażu płyt azbestowo-cementowych z dachów, ścian budynków na terenie Gminy Czerwieńsk; - pakowaniu, załadunku i transporcie zdjętych płyt cementowo-azbestowych i płyt zdjętych z dachów przez właścicieli w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe oraz ich  unieszkodliwieniu na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 15 lipca 2014 roku. (BIP)

 

Dotacja dla Gminy Czerwieńsk za realizację zadania pn: „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk” 2014 r.
 
Gmina Czerwieńsk 15 lipca 2014 roku zrealizowała zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk. Zadanie wykonała firma „EKO-MIX” Konstanty Spurek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 163, która została wyłoniona w oparciu o postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego tj. zapytania cenowego.
W dniu 23 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie usługi na terenie Gminy Czerwieńsk.
W dniu 10 października 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czerwieńsk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nr 2014/Oz-po-az/074/D na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk”.
Udzielona dotacja w wysokości 20.954,70 zł stanowi po 50% kosztów kwalifikowalnych zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
W ramach powyższego zadania odebrano i zdeponowano z terenu gminy 2.302,00 m2 odpadów zawierających azbest co stanowi 28,15 Mg. (BIP)

 

 


Dodatkowych informacji udzielamy w Urzędzie Gminy i Miasta ul. Rynek 18 (budynek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty) w godzinach pracy Urzędu (pon.: 8:00-16:00, wt. – pt.: 7:00-15:00) oraz pod numerem telefonu: 68/ 321-90-59.

ostatnia aktualizacja: 20.11.2015 r.

Marta Kowalik
 • Lubuski Laur Oświaty
 • Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów
 • http://www.przyjazni-srodowisku.pl/
 • Mistrzowska Gmina
 • http://dziennikustaw.gov.pl/
 • http://monitorpolski.gov.pl/
 • http://www.ewe.pl/
 • http://lubuskie.pl/
Gmina Czerwieńsk
Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk, pow. zielonogórski, woj. lubuskie
tel.: 68 3278 041, fax: 68 3278 091, email: ugim@czerwiensk.pl, http://www.czerwiensk.pl
NIP: 929-00-15-775
Gmina
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x