niemiecki
polski
Czerwieńsk

Sekcja administracyjno-księgowa

 

Do zadań sekcji administracyjno-księgowej należą wszelkie działania związane z budżetem Ośrodka tj. finanse, księgowość i sprawozdawczość.

W sekcji administracyjno - księgowej można również składać wnioski o udzielenie dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego.


Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie do czynszu, które jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Dla uzyskania dodatku mieszkaniowego ważna jest tzw. powierzchnia normatywna przypadająca na osobę w gospodarstwie. Wartość powierzchni normatywnej wynosi:

 • 35 m2 - dla jednej osoby,
 • 40 m2 - dla dwóch osób,
 • 45 m2 - dla trzech osób,
 • 55 m2 - dla czterech osób,
 • 65 m2 - dla pięciu osób,
 • 70 m2 - dla sześciu osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Jednakże wskazana powierzchnia może być przekroczona o 30% albo o 50% jeżeli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Ostatni rachunek za energię elektryczną zawierający kilowatogodziny.
 3. Wydatki ponoszone za mieszkanie w miesiącu składania wniosku:
  1. potwierdzenie od zarządcy,
  2. właściciel domu jednorodzinnego opłata za energię cieplną i wodę, opłata za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej oraz wyposażeniu technicznym lokalu.
 4. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku od wszystkich pełnoletnich mieszkańców lokalu:
  • osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy;
  • emeryci/renciści - odcinki lub ostatnia decyzja emerytalna/rentowa. W przypadku braku odcinków – zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy;
  • osoby studiujące – zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach;
  • osoby uczące się - zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk;
  • osoby bezrobotne – zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości wypłaconych świadczeń (z uwzględnieniem składki zdrowotnej);
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 roku odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 roku wynosi:

 • w gospodarstwie prowadzonym przez osobę samotną - 11,09 zł/miesiąc;
 • w gospodarstwie składającym się z 2 do 4 osób - 15,40 zł/ miesiąc;
 • w gospodarstwie składającym się, z co najmniej 5 osób - 18,48 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłacany jest na rachunek odbiorcy wrażliwego lub w kasie OPS do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
 2. Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy.

Szczegółowej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego udziela pracownik Sekcji administracyjno-księgowej.

Druki wniosków o przyznanie obu form pomocy dostępne są w zakładce Druki do pobrania oraz bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

 • Lubuski Laur Oświaty
 • Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów
 • http://www.przyjazni-srodowisku.pl/
 • Mistrzowska Gmina
 • http://dziennikustaw.gov.pl/
 • http://monitorpolski.gov.pl/
 • http://www.ewe.pl/
 • http://lubuskie.pl/
Gmina Czerwieńsk
Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk, pow. zielonogórski, woj. lubuskie
tel.: 68 3278 041, fax: 68 3278 091, email: ugim@czerwiensk.pl, http://www.czerwiensk.pl
NIP: 929-00-15-775
Gmina
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x